Advertse Here
Views: 310 | Runtime: 04 minutes 51 seconds

Mr Dynamite - Sujada image

Mr Dynamite Song sujada

Artiste: Mr Dynamite
Year: 2018
Added: , (2018-11-04)

Mr Dynamite sujada: New Tune from Ayodeji O. Paul (Mr Dynamite) titled Sujada.

Quotable Lyrics


Domin duka
Abubuwa Wanda kayi ma ni
Kai ne masoyi na
Domin ka Soni da Rai ka
Ka gafarta duka zunubei na
Baa Wanda zei soni kamarka/2x
Daga sama zuza kasa
Daga kasa zuza sama
Baa Wanda za Isa karbi
Yabo naListen Song Online
Download Mp3 6.76MB

Get daily Music Updates

Enter Your Email Address

Init: 0.0030910968780518 Init to Head: 4.2635679244995 Head to Foot: 0.27817893028259